Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Diploma Türü

Bölümümüzdeki tüm dersleri başarıyla bitiren öğrencilere anabilim dalları ile ilgili lisans diploması verilir. Bu diplomayı alanlar, M.E.B.'na bağlı İlköğretim okulları, özel okullar ve dershanelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz isterlerse ilgili enstitülerde kendi anabilim dallarında lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.


Kabul için Gerekli Belgeler

Orta Öğretim diploması

ÖSS sınavında ilgili bölümü kazandığını gösteren belge 


Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Türkçe Bölümünün hedefi, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun nitelikte ve toplumsal önderlik yeteneğine sahip öğretmenler ile üniversitelere okutman ve araştırma görevlileri yetiştirmektir.  Ayrıca çağdaş donanıma sahip ve bilimin egemen olduğu bir bölüm olabilmek temel hedefimizdir.


Sonraki Çalışmalara Erişim

Bu lisans programını bitiren öğrenciler, sınıf öğretmenliği eğitimi, genel eğitim bilimleri, sosyal ve fen bilimleri gibi alanlarda lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.


Bitirme Sınavı

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler  için bitirme sınavı şartı bulunmamaktadır.


Sınav ve Değerlendirme Yöntemi

a. Önlisans ve lisans öğretiminde sınavlar, 100 tam puan üzerinden ölçülür. Öğrencinin bir dersteki başarısı, yarıyıl içi çalışmalar (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar vb.) ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.Ham başarı puanına yarıyıl içi çalışmalarından alınan puan % 40 ve yarıyıl sonu sınavından alınan puan % 60 oranında katılır.

b. Başarı notu, ham başarı puanları üzerine bağıl değerlendirme yönteminin uygulanması ile belirlenir. Dersi okutan öğretim elemanı, öğrenciye puanların dağılımı ve sınıf ortalamasını dikkate alarak aşağıdaki 4’lü sisteme göre hazırlanmış Değerlendirme Ölçeği Tablosunda yer alan notlardan birini verir.


Değerlendirme Ölçeği

 

Başarı Puanı

Katsayı

Başarı notu

Başarı Derecesi

90-100

4.00

AA

Üstün Başarı

85-89

3.50

BA

Pekiyi

80-84

3.00

BB

İyi

75-79

2.50

CB

Orta-İyi

70-74

2.00

CC

Orta

65-69

1.50

DC

Geçer-Orta

60-64

1.00

DD

Geçer

50-59

0.50

FD

Zayıf

00-49

0.00

FF

Çok Zayıf

 

c. Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

d. Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl “onur öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında olanlar “üstün onur öğrencisi” sayılırlar.

e. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

f. Bu genel notlar dışında ortalamaya katılmayan notlar ile derse devam ve sınava girme şartını yerine getirmeyen öğrencilere verilen bazı özel notlar da vardır:

a)“ST” notu, Erciyes Üniversitesi’ne başka yüksek öğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM sınavı ile Erciyes Üniversitesi’ne yeniden kayıt olan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. Not ortalamasına katılmaz.

b)“GT”   notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa Bağıl Not Değerlendirme Sistemi (BNDS) uygulanır.

c)“UT”  notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS uygulanır.

d)“PT”  notu, not ortalamasına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e)“ET”  notu, Erciyes Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. Not ortalamasına katılmaz.

f)“NT”  notu, dersi devam şartına veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında “FF”  notu işlemi görür.

g)“BT”  notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarısız öğrencilere verilir. “BT”  notu not ortalamasına katılmaz. BNDS uygulanmaz.

h)“KT”  notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarısız öğrencilere verilir. “KT”  notu not ortalamasına katılmaz. BNDS uygulanmaz.